مردم بر چند دسته اند:

  • غرق شدگان
  • شناگران
  • موج سواران
  • پرندگان

 

دسته اول إنهائی هستند که در اقیانوس مشکلات غرق شده اند. این افراد خود را به دامیان مشکلات و یختی های زندگی سپرده اند و زیر امواج با جریانات آب جابجا میشوند. گاهی بالا می آیند و نفسی میکشند و باز زیر آب میروند. این گروه شاید حدود بیش از 60 درصد جامعه را شامل می شوند.

دسته دوم شناگران هستند که رمز شنا در دریای طوفانی را کمابیش میدانند و بنا براین شنا میکنند، اما هرازگاهی با موجهای بلند زیر آب میروند و باز دست وپا زنان بالا می آیند. البته گاهی هم در طوفانهای شدید خسته و غرق میشوند و برای مدتی یا همیشه به دسته اول می پیوندند. این گروه حدود 20 تا 30 درصد افراد جامعه هستند.

 

 


دسته سوم موج سواران هستند؛ این گروه موج سواری میدانند، این افراد بر روی جریانات اجتماعی سوارند و از مسایل و مشکلات پیش آمده در جریان زندگی بهترین استفاده را میکنند، گاهی روی موج میروند، گاهی از زیر موج عبور میکنند، و خلاصه نمی گذارند مشکلات زندگی بر آنها غلبه کند. این گروه 5 درصد جامعه هستند.

دسته آخر یا چهارم، پرندگان هستند، که أصولا درگیر مسایل و مشککلات روز مره نمیشوند. إین افراد اشراف به خلقت و حکمت در جهان دارند و از بالا به جریانات اجتماعی نگاه می کنند. سعی در إصلاح خود و محیط أطراف دارند و به خود و دیگران آسیب نمی زنند. این گروه کمتر از یک درصد جامعه را شامل می شوند.

مطالب گفته شده، تئوری های مولف هستند و به ویژه در خصوص آمار و ارقام پژوهشی انجام نشده است.

لطفا اگر این مطلب را خواندین لطفا نظر بدهید و بگویید که از کدام دسته اید و چرا؟