مردم بر چند دسته اند:

  • غرق شدگان
  • شناگران
  • موج سواران
  • پرندگان

 

دسته اول إنهائی هستند که در اقیانوس مشکلات غرق شده اند. این افراد خود را به دامیان مشکلات و یختی های زندگی سپرده اند و زیر امواج با جریانات آب جابجا میشوند. گاهی بالا می آیند و نفسی میکشند و باز زیر آب میروند. این گروه شاید حدود بیش از 60 درصد جامعه را شامل می شوند.

دسته دوم شناگران هستند که رمز شنا در دریای طوفانی را کمابیش میدانند و بنا براین شنا میکنند، اما هرازگاهی با موجهای بلند زیر آب میروند و باز دست وپا زنان بالا می آیند. البته گاهی هم در طوفانهای شدید خسته و غرق میشوند و برای مدتی یا همیشه به دسته اول می پیوندند. این گروه حدود 20 تا 30 درصد افراد جامعه هستند.

 

 


ادامه مطلب ...