داستان دخترکوچکی که به دنبال سرزنشهای مادرش, عروسکش را دعوا می کند و به آن امر و نهی می کند را بسیار شنیده ایم و خوانده ایم. این داستان ساده ریشه جامعه شناسی بسیار غنی ای دارد. اینجانب به آن می گویم انتقال فشار به پایین.

راننده تاکسی که در خیابان با کوچکترین مساله ای جوش می آورد و به رانندگان دیگر پرخاش میکند، استاد دانشگاهی که کارهای آموزشی و پژوهشی خود را به دانشجویانش تحمیل می کند، پزشکی که از بیمار خود وجه اضافی طلب می کند و دستفروشی که با بلندگوی خود در خیابان به فروشندگی می پردازد همه مصداقهایی از انتقال فشار به پایین هستند.

علم جامعه شناسی در برخی موارد شبیه علم فیزیک می شود. در قانون فیزیک مایعات اگر فشاری به سطح مایع وارد شود این فشار به طور مساوی و در همه سطوح منتقل می گردد تا از روزنه ای فشار تخلیه شود.


ادامه مطلب ...